U bent hier

Subsidieaanvraag

Vooraf:
Aanvragen projecten

 • De begrenzing van het fonds is gelegen in de jeugdhulp, meer in het bijzonder instellingen die als zodanig erkend zijn door de overheid – rijk, provincie of gemeente.
 • Per aangevraagd project kan maximaal € 15.000 per jaar beschikbaar worden gesteld, tenzij door het bestuur anders wordt besloten.
 • Projecten die reeds zijn afgerond komen niet aanmerking voor financiering, tenzij het bestuur anders besluit.
 • Afgewezen worden aanvragen die van doen hebben met:
  • onderwijsactiviteiten
  • vakantieactiviteiten
  • sociaal-culturele activiteiten
  • volwassenenzorg vanaf 23 jaar
  • GGZ-activiteiten
  • bijdragen voor buitenlandse projecten, tenzij het bestuur anders besluit
  • bijdragen voor reguliere exploitatie van een instelling
  • bijdragen voor verbouwingen/investeringen.

 
Stap 1 Aanvraag indienen
Een aanvraag (= schriftelijk verzoek om een financiële bijdrage van Fonds Welzijnswerk) kan alleen door een rechtspersoon die ingeschreven staat bij de KvK ingediend worden. Aanvragen zijn voorzien van een helder projectplan met financiële onderbouwing en achtergrondinformatie over de aanvrager. De aanvraag moet altijd ondertekend zijn door de directeur of bestuurder van de organisatie. Aanvragen die een bijdrage beogen in de exploitatiesubsidie van een instelling, worden niet in behandeld. Een aanvraag moet het volgende bevatten:

 • Duidelijke omschrijving van datgene waarvoor een bijdrage wordt gevraagd;
 • Motivatie: waarom is het gevraagde zo belangrijk voor de doelgroep of het kind/de kinderen?
 • Financiële motivatie: waarom zijn er geen andere mogelijkheden voor financiering? En zijn er meerdere aanvragen gedaan? Wat is de totale hoogte van het bedrag en welk bedrag wordt bij het Fonds Welzijnswerk aangevraagd?
 • Contactgegevens inclusief e-mailadres van de persoon die de aanvraag doet (contactpersoon).

De aanvraag stuurt u naar: Stichting Fonds Welzijnswerk, Muchterstraat 3, 6511 TX Nijmegen.
 
Stap 2 Bevestiging
Als een aanvraag bij Fonds Welzijnswerk binnenkomt. Aanvragen die een maand voor de vergadering binnen zijn, worden in de eerstvolgende vergadering behandeld. Mogelijk wordt u voor de vergadering of daarna gevraagd om extra aanvullende informatie.
 
Stap 3 Bestuursvergadering
Op basis van de gegevens in de aanvraagbrief, wordt een advies door de voorbereidingscommissie van het fonds opgesteld. Dit wordt maximaal 4 maal per jaar voorgelegd aan het voltallige bestuur. Deze neemt een besluit om een gevraagde bijdrage al dan niet toe te kennen.
 
Stap 4 Toekenning/afwijzing
Enkele werkdagen na het bijeenkomen van het bestuur, ontvangt de aanvrager een toekenningsbrief of email waarin vermeld staat of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. Het is mogelijk dat de bijdrage alleen onder bepaalde voorwaarden wordt verstrekt. Bij een afwijzing wordt ook de reden voor dit besluit vermeld. Als een bijdrage is toegekend, ontvangt u voorwaarden waaraan u moet voldoen om de gebruikte middelen te mogen inzetten en hoe u de inzet verantwoordt.
 
Stap 5 Betaling
Zodra u de toekenningsbrief heeft ontvangen (en waar nodig aan alle voorwaarden heeft voldaan), maakt het fonds de middelen aan de rechtspersoon over, tenzij anders bepaald.
 
Stap 6 Verantwoording
In de toekenningsbrief staat ook vermeld op welke wijze u de inzet van de middelen aan ons fonds gaat verantwoorden.

© Copyright 2013 Remote Media